kariéra v Chomutově

Referent/tka úřadu územního plánování a rozvoje

Statutární město Chomutov
tajemník MMCH vyhlašuje podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb. výběrové  řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou
„Referent/tka úřadu územního plánování a rozvoje“
na odbor rozvoje a investic, oddělení územního plánování
s místem výkonu práce statutární město Chomutov.

Termín uzavření přihlášek
25. září 2023 do 16:00

Popis pozice.

Máte rádi výzvy a dynamické pracovní prostředí a nedělá Vám problém řešit nenadále pracovní situace? Jste schopni se rychle orientovat v nové problematice a nedělá Vám problém pracovat v zátěžových situacích, tak Vám představíme stručný souhrn činností referenta/tky úřadu územního plánování a rozvoje.

územně plánovací činnost dle §6 odst. 1 stavebního zákona – pořizovatel územních plánů a jejich změn, zpracovatel zprávy o uplatňování územního plánu, pořizovatel regulačních plánů, územních studii pro území ORP Chomutov, spolupráce při pořizování územně analytických podkladů, dotčený orgán pro ORP Chomutov – vydává závazná stanoviska, územně plánovací informace, vyjádření z hlediska územního plánu k záměrům, stavbám, převodu nemovitostí, spolupracuje se starosty a s urbanisty při pořizování územních plánů obcí, z hlediska samosprávy města spolupracuje s investory na území města, v rámci přípravy rozvoje města a ORP Chomutov spolupracuje s ostatními odbory magistrátu, organizacemi města a s dotčenými orgány státní správy.

  Předpokládaný nástup:

  • dle dohody

  Co od Vás očekáváme:

  • povinnost rozšířit si vzdělání o zvláštní odbornou způsobilost v územním plánování (nutno dle zákona složit zkoušku do 18 měsíců od nástupu),
  • povinnost splnění praxe včetně případné výjimky ze vzdělání: úředník nesplňující kvalifikační požadavky může vykonávat územně plánovací činnost, pokud je zajištěno, že bude do doby splnění uvedených požadavků vykonávat tuto činnost pod odborným vedením úředníka splňujícího kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti, nejvýše však po dobu 3 let.
  • flexibilitu, schopnost pracovat v zátěžových situacích, samostatnost v rozhodování,
  • dobré komunikační schopnosti, zodpovědnost, vysoké pracovní nasazení,
  • schopnost týmové i samostatné práce, pečlivost, spolehlivost, psychická odolnost,
  • aktivní znalost práce na PC (MS Office, Windows, Excel, Internet),
  • řidičský průkaz skupiny B.

  Výhodou bude:

  • architekt pro obor územní plánování nebo bez specifikace oboru,
  • autorizovaný architekt, kterému byla udělena autorizace pro obor územní plánování nebo bez specifikace oboru,
  • vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování a nejméně 18 měsíců praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné správě,
  • vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením a nejméně 3 roky praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné správě,
  • vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování
  • vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením
  • schopnost práce s technickou dokumentací, stavebními výkresy, orientace v územním plánu,
  • praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné správě pro územní plánování,
  • praxe při výkonu činnosti stavebního úřadu,
  • znalost zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu,
  • zvláštní odborná způsobilost v územním plánování,
  • zvláštní odborná způsobilost při územním rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění
  • znalosti legislativy v oblasti stavebního zákona, Politiky územního rozvoje ČR a dalších rozvojových dokumentů ČR a Ústeckého kraje

  Na co se můžete těšit

  • na 25 dní dovolené a 4 dny indispozičního volna navíc (hrazeno 50 %),
  • máme pro Vás nachystanou elektronickou kartu Edenred na stravování ve výši 100 Kč za odpracovaný
   den, můžete s ní platit v široké síti restaurací a obchodů,
  • příspěvek na penzijní připojištění ve výši 500 Kč nebo 1.000 Kč po 2 odpracovaných letech (v našem
   kolektivu utíkají velmi rychle),
  • příspěvek sociálního fondu na zotavenou ve výši 7.500 Kč ročně po 2 odpracovaných letech,
  • možnost vzdělávat se v kurzech cizích jazyků s příspěvkem 6.000 Kč ročně dle Vašeho výběru,
  • pružnou pracovní dobu, jistotu a stabilitu práce.

  Co nabízíme

  • rozmanitou pracovní pozici,
  • průběžné každoroční profesní vzdělávání v oboru,
  • příležitost k dalšímu profesnímu rozvoji a vzdělávání,
  • pracovní poměr je na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou.

  Platové zařazení

  • platové ohodnocení v 10. platové třídě podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, které činí 23.390 Kč – 34.370 Kč dle uznatelné praxe a zajímavý osobní příplatek po skončení zkušební doby a dle pracovního výkonu.

  Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.:

  • úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
  • dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná,
  • ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštními
   právními předpisy. 

  Další požadavky:

  • střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání či vysokoškolské vzdělání (nejlépe technického nebo stavebního směru).

  Písemná přihláška musí obsahovat:

  • jméno, příjmení a titul uchazeče,
  • datum a místo narození, státní příslušnost,
  • místo trvalého pobytu,
  • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
  • telefonní a e-mailový kontakt,
  • datum a podpis uchazeče.

  Výčet požadovaných dokladů k přihlášce:

  • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
  • ověřená kopie nebo originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
  • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
  • případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost.

  Kam pak s přihláškou?

  • Písemné přihlášky s uvedenými doklady v zalepené a označené obálce „Neotvírat – výběrové řízení – ORI – ÚÚP a rozvoj“ zašlete tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 25. září 2023 do 16,00 hod. na adresu Magistrát města Chomutova, kancelář tajemníka, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov nebo doručte osobně v téže lhůtě do podatelny Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov.

  Magistrát města Chomutova.

  Kontakt na pracovníka pro personální politiku:

  Ivana Podlahová

  tel: 474 637 291

  i.podlahova@chomutov.cz

  (kancelář č. 234, v budově magistrátu ve Zborovské ulici).