Formuláře a dokumenty.

Obecná pravidla pro poskytování dotací.

Základní dokumenty:

Obecná pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Chomutova.

  Základní formuláře:

  Webové formuláře žádosti o dotaci a vyúčtování poskytnuté dotace.

   Hlášení změn v průběhu realizace projektu:

   • Změna v osobě zastupující organizaci – je nezbytné doložit jako přílohu formuláře také kopii dokladu o volbě, jmenování, plné moci apod. (povinnost oznámit tyto změny nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo).
   • Změna sídla organizace – v případě, že v rámci vyúčtování projektu budou uplatňovány náklady za nájem sídla, je nutné doložit také kopii nové nájemní smlouvy (povinnost oznámit tuto změnu nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo).
   • Změna čísla bankovního účtu – je nezbytné doložit jako přílohu formuláře také kopii smlouvy o zřízení bankovního účtu (povinnost oznámit tuto změnu nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo).
   • Změna v plátcovství DPH – je nezbytné doložit jako přílohu formuláře také kopii dokladu o registraci plátce DPH (povinnost oznámit tuto změnu nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo).
   • Změny týkající se obsahové části projektu (např. změna místa realizace, změna termínu realizace pobytu, změna počtu akcí, změna rozpočtu akce apod.) – v případě, že v rámci vyúčtování projektu budou uplatňovány náklady za nájem místa realizace služby/aktivity, je nutné doložit také kopii nové nájemní smlouvy vč. dodatků (povinnost oznámit tyto změny před termínem realizace projektu/akce, popřípadě ihned jakmile je to možné).
   • Personální změny – do formuláře popište, o jakou změnu se jedná a doložte aktuální personální zajištění projektu vč. úvazku a data zahájení popř. ukončení pracovního poměru (povinnost oznámit tyto změny nejpozději do 30 dnů od data uzavření pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti).

   Mimořádné žádosti (při pochybení)

   Nepovedlo se něco? Bylo Vám vyměřeno vrácení dotace za porušení čerpání dotace či podmínek smlouvy?
   NA PROMINUTÍ DOTACE NENÍ PRÁVNÍ NÁROK.

   Vzory smluv o poskytnutí dotací:

   Vzorové smlouvy schválené orgány města.

    Statutární město Chomutov.

    Kontakt na pracovníka pro personální politiku:

    Ivana Podlahová

    tel: 474 637 291

    i.podlahova@chomutov.cz