kariéra v chomutově

Průběh výběrového řízení.

Pokud chcete být součástí našeho týmu a máte chuť přispět svými zkušenostmi k dalšímu rozvoji nabízíme Vám tyto volné pracovní pozice

Chci se přihlásit do výběrového řízení – co mám pro to udělat?

V oznámení o vyhlášení konkrétního výběrového řízení je uvedeno datum, do kterého nám musíte doručit přihlášku spolu s dalšími požadovanými přílohami. Později doručená přihláška nemůže být zařazená do výběrového řízení. Přihlášku na výběrové řízení najdete ZDE, nebo prostřednictvím tlačítka pod textem. Dokumenty zašlete na adresu Magistrát města Chomutova, kancelář tajemníka, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov nebo doručte osobně v téže lhůtě do podatelny Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov.

Jak probíhá výběrové řízení?

Ke každému výběrovému řízení je tajemníkem úřadu jmenována výběrová komise.

Komise je zpravidla tvořena:

 • vedoucím příslušného odboru
 • vedoucím oddělení, do jehož týmu se nový kolega vybírá
 • personalistou
 • u klíčových a vedoucích pozic bývá členem komise tajemník, primátor a náměstci primátora

Komise posoudí Vámi zaslanou přihlášku a související dokumenty

Komise rozhodne, zda přihlášení uchazeči:

 • splňují předpoklady stanovené zákonem
 • splňují další požadavky uvedené v oznámení o výběrovém řízení
 • předložili řádně vyplněnou přihlášku
 • předložili další požadované doklady.

 

Nemá-li přihláška všechny náležitosti stanovené v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a nejsou-li připojeny požadované doklady, tajemník úřadu vyzve uchazeče, aby náležitosti nebo doklady v přiměřené lhůtě doplnil.

Zařazení do výběrového řízení

Pokud nenastanou důvody, pro které je nutno přihlášku vyřadit, je uchazeč zařazen do výběrového řízení.

Výběrová komise může vybrat nejvhodnějšího uchazeče na základě předložených materiálů nebo je uchazeč pozván k osobnímu pohovoru.

Po ukončení pohovorů

 • zpracuje komise zprávu o průběhu výběrového řízení
 • doporučí tajemníkovi nejvhodnějšího uchazeče
 • popř. i nedoporučí nikoho z uchazečů

Výběrové řízení je ukončeno rozhodnutím tajemníka. Po ukončení výběrového řízení jsou uchazeči informováni o výsledku výběrového řízení. Vybraný uchazeč je informován zpravidla telefonicky. Uchazeči, kteří ve výběrovém řízení neuspěli, jsou písemně vyrozuměni o jeho výsledku a jsou jim současně doporučenou zásilkou vráceny přílohy, které byly součástí jejich přihlášky do výběrového řízení.

POZOR – kdy nelze přihlášku zařadit do výběrového řízení

 • Přihláška spolu s požadovanými přílohami není doručena včas nejpozději v termínu uvedeném v oznámení o vyhlášení výběrového řízení – do podatelny úřadu osobně nebo poštou.

Statutární město Chomutov.

Kontakt na pracovníka pro personální politiku:

Ivana Podlahová

tel: 474 637 291

i.podlahova@chomutov.cz