kariéra v Chomutově

Terénní zaměstnanec/zaměstnankyně sociálně-právní ochrany dětí

tajemník MMCH vyhlašuje podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb.
výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou

„Terénní zaměstnanec/zaměstnankyně sociálně-právní ochrany dětí“

na odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí
s místem výkonu práce statutární město Chomutov.

 

Termín uzavření přihlášek
22. dubna 2024 do 16:00

Popis pozice.

Máte rádi výzvy a dynamické pracovní prostředí a nedělá Vám problém řešit nenadálé pracovní situace? Jste schopni se rychle orientovat v nové problematice a nedělá Vám problém pracovat v zátěžových situacích, tak Vám představíme stručný souhrn činností pracovní pozice Terénní zaměstnanec/zaměstnankyně sociálně-právní ochrany dětí“

Terénní zaměstnanec sociálně právní ochrany dětí zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, vede evidenci a spisovou dokumentaci dětí, na které se zaměřuje sociálně-právní ochrana dětí, pracuje metodami sociální práce s ohroženými nezletilými dětmi a jejich rodinami, v souladu se zákonem činí opatření na ochranu práv a oprávněných zájmů dítěte, poskytuje sociálně-právní a výchovné poradenství dětem i rodičům při řešení jejich rodinných, osobních a sociálních problémů a akutních krizových situací, zprostředkovává péči odborných poradenských a zdravotnických pracovišť, v rámci kolizního opatrovnictví zastupuje nezletilé děti u soudních jednání, provádí sociální šetření v rodinách, v rámci poskytování sociálně-právní ochrany dětí spolupracuje se státními i nestátními institucemi a organizacemi aj.

Předpokládaný nástup:

 • dle dohody

Další požadavky dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách:

 • vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo, speciální pedagogiku nebo
 • vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost.

Co od Vás očekáváme

 • dobré komunikační schopnosti, zodpovědnost, vysoké pracovní nasazení,
 • schopnost týmové i samostatné práce, pečlivost, spolehlivost, psychická odolnost,
 • flexibilitu, schopnost pracovat v zátěžových situacích, samostatnost v rozhodování,
 • aktivní znalost práce na PC (MS Office, Windows, Excel, Internet),
 • řidičský průkaz skupiny B.

  Výhodou bude:

  • praxe v oblasti sociální práce,
  • zkušenosti v oblasti sociálního bydlení a prevence ztráty bydlení,
  • znalost zákonů z oblasti: zákon o SPOD, zákona o sociálních službách, zákona o životním a existenčním minimu, zákona o pomoci v hmotné nouzi, zákona o státní sociální podpoře a zákona o zaměstnanosti.

  Na co se můžete těšit

  • na 25 dní dovolené a 4 dny indispozičního volna navíc (hrazeno 50 %),
  • máme pro Vás nachystanou elektronickou kartu Edenred na stravování ve výši 100 Kč za odpracovaný den, můžete s ní platit v široké síti restaurací a obchodů,
  • příspěvek na penzijní připojištění ve výši 500 Kč nebo 1.000 Kč po 2 odpracovaných letech (v našem kolektivu utíkají velmi rychle),
  • možnost vzdělávat se v kurzech cizích jazyků s příspěvkem 6.000 Kč ročně dle Vašeho výběru,
  • pružnou pracovní dobu, jistotu a stabilitu práce.

  Co nabízíme

  • rozmanitou pracovní pozici,
  • povinnost rozšířit si vzdělání o zvláštní odbornou způsobilost při sociálně-právní ochraně dětí (dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC je nutnost složit zkoušku do 18 měsíců od nástupu),
  • příležitost k dalšímu profesnímu rozvoji a vzdělávání,
  • pracovní poměr je na dobu určitou s tříměsíční zkušební dobou.

  Platové zařazení

  • platové ohodnocení v 11. platové třídě podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, které činí 25.280 Kč – 37.170 Kč dle započitatelné praxe a zajímavý osobní příplatek po skončení zkušební doby a dle pracovního výkonu.

  Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

  • fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
  • dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná,
  • ovládá jednací jazyk.

  Další požadavky dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách:

  • vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo, speciální pedagogiku nebo
  • vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost.

  Informace, jak se do výběrového řízení přihlásit a jaké doklady doložit:

  Písemná přihláška musí obsahovat:

  • jméno, příjmení a titul uchazeče,
  • datum a místo narození, státní příslušnost,
  • místo trvalého pobytu,
  • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
  • telefonní a e-mailový kontakt,
  • datum a podpis uchazeče..

  Výčet požadovaných dokladů k přihlášce:

  • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
  • ověřená kopie nebo originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
  • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
  • kopie dodatku k diplomu,
  • případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost,

  Kam pak s přihláškou?
  Písemné přihlášky s uvedenými doklady v zalepené a označené obálce „Neotvírat – výběrové řízení – SPOD TZ“ zašlete tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 22. dubna 2024 do 16:00 hod. na adresu Magistrát města Chomutova, kancelář tajemníka, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov nebo doručte osobně v téže lhůtě do podatelny Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov.

  Statutární město Chomutov.

  Kontakt na pracovníka pro personální politiku:

  Ivana Podlahová

  tel: 474 637 291

  i.podlahova@chomutov.cz